Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
Home  //  ข่าวสาร  //  มก . เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมอาหาร

มก . เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมอาหาร “KU FIRST (เค ยู เฟิร์ส) ”
มุ่งวิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา แก่ภาครัฐและเอกชน

 

  

 

              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมพลังเครือข่ายองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหาร จัดตั้งเป็น ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหาร และบริการที่ปรึกษา KU-FIRST ( เค ยู เฟิร์ส ) ต้นแบบศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งแรก มุ่งเน้นการวิจัย การให้บริการด้านนวัตกรรม และการสร้างองค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ รวมทั้งการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และเป็นฝ่ายป้อนเทคนิค (technical arm) ให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นเรื่องอาหารปลอดภัยให้ไทยเป็นครัวของโลก 

              

  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2548 รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แถลงถึงการจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา KU-FIRST ( เค ยู เฟิร์ส ) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า กว่า 60 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้บริการทางวิชาการแก่ธุรกิจในกลุ่มคลัสเตอร์อาหาร ตั้งแต่บริษัทแปรรูปอาหารข้ามชาติ จนถึง ร้านค้าโอทอป รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยได้ให้บริการคำปรึกษาแก่ภาคเอกชน 400-500 รายต่อปี และมีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยกระบวนการผลิตอาหารแปรรูป ประมาณ 40-50 โครงการต่อปี นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยขั้นพื้นฐาน ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหารจำนวนกว่า 100 เรื่อง ซึ่งในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอก ที่ทำวิจัยด้านอาหาร ประมาณ 140 คน ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายศักยภาพและบูรณาการองค์ความรู้ด้านอาหาร จากทุกหน่วยงานให้เป็นหนึ่งเดียว จึงปรับโครงสร้างการบริหารองค์ความรู้จาก KU Food เป็น KU-FIRST ให้เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนเพิ่ม คุณค่าในกลุ่มอาหาร (cluster for food value chain) เพื่อผลักดันให้ผลผลิตจากไร่มีกำไรครบด้าน (from farm to table) อย่างแท้จริง ดังนั้น จึงได้จัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา หรือ KU-FIRST ขึ้น

 

 

 

 

 

           KU-FIRST หรือชื่อเต็มว่า Kasetsart University Food Innovation Research and Services in Thailand (KU-FIRST) เป็นหน่วยงานที่มีรูปแบบของการบริหารจัดการในเชิงลึก หรือ Virtual Management เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โดยมีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกด้วยระบบสารสนเทศ และการเป็น e-University ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นแกนหลัก ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน มก. ภายใต้ของคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่

 •  คณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา มี รศ . ดร . วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี มก . เป็นประธาน

•  คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา มี รศ . ดร . ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ผอ . สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธาน และ

•  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา มี รศ . ดร . ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก . เป็นประธาน  

ภารกิจของศูนย์ KU-FIRST ประกอบด้วย 4 ภารกิจหลักสำคัญ ได้แก่ 

  • บริการวิจัยและที่ปรึกษา ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการแปรรูป การจัดการเทคโนโลยีการผลิตอาหารระดับอุตสาหกรรม ฯลฯ
  • งานนวัตกรรม ได้แก่ งานพัฒนาเครื่องจักรกลผลิตอาหาร เช่น เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งใช้ไฟฟ้า เครื่องย่างและขึ้นรูปขนมลูกเต๋า งานพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพอาหาร เช่นเครื่องมือวัดและทดสอบบรรจุภัณฑ์ งานพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต เช่น กรรมวิธีการผลิตมะนาวผง งานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าวหุงสุกเร็ว
  • บริการวิเคราะห์และประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์ทดสอบทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา การตรวจวิเคราะห์เพื่อขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร ฯลฯ 
  • งานวิจัยและพัฒนา  ซึ่งเน้นความชำนาญของกลุ่มวิจัยเฉพาะทางของหน่วยงานในศูนย์ KU-FIRST ได้แก่ ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด้านข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ด้านผลิตภัณฑ์ประมง ด้านวิศวกรรมอาหาร ด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการแปรรูป การจัดการเทคโนโลยีการผลิตอาหารระดับอุตสาหกรรม ฯลฯ
  

 

 

            นอกจากนี้ยังมี บริการสารสนเทศทางอาหาร เพื่อการวิเคราะห์เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม บริการทดสอบตลาดและทดสอบทางประสาทสัมผัสสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงมี หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ หรือ KU-BIC ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกเชื่อมโยงผลการวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหารกับภาคธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่ในด้านเทคนิคและการจัดการ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              ต้นแบบการตั้ง เค ยู เฟิร์ส นับเป็นศูนย์ความเป็นเลิศแห่งแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มมากมาย อาศัยระบบการบริหารจัดการที่รอบคอบ ดึงเอาศักยภาพทางวิชาการที่โดดเด่นในกลุ่มเดียวกันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเสนอรูปแบบเป็นการบริการทางวิชาการที่ได้ประสิทธิผลตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและของประเทศ ซึ่งต่อไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเพิ่มการบริหารและการบริการศูนย์ในด้านอื่น ๆ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมด้านกล้วยไม้ ในโอกาสต่อ ๆ ไป  

สนใจขอรับบริการได้ที่ ชั้น 3 อาคาร อมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-29428629-35  
 

E-mail

- อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
- อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
- อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

แหล่งข้อมูล : http://www.ku.ac.th/kunews/kufirst/

 

 

 

 

สถานที่ตั้ง Find

 

Our Address:
1043 Kasetsart Chatuchak, Bangkok 10903, ThailandPhone: 66-2942-8629-35 #200,208Fax : 66-2940-6455Email: kufirst@ku.ac.thWeb: www.kufirst.center.ku.ac.th 

 

Scroll Up